Privacy verklaring

Aequitas-Medical is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Als u vragen heeft over onze privacy verklaring, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens:
Aequitas-Medical, Kerkstraat 70 – 1601 Ruisbroek – België
www.aequitas-medical.be

DPO (Functionaris voor Gegevensbescherming) :

Sigrid Grisé: sigrid.grise@aequitas-medical.be
tel. +32 2 378 29 32
fax +32 2 331 56 73
Uw persoonsgegevens worden door Fides Medical verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen en rechtsgronden :

  • Klantenbeheer
  • Leveranciersbeheer

Persoonsgegevens worden verwerkt na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene (contactformulier) of omdat de gegevens nodig zijn om gebruik te maken van onze diensten, voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst (levering van goederen).
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen, verzamelen, verwerken)

  • Persoonlijke identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Persoonlijke bijzonderheden : geslacht, nationaliteit, taalvoorkeur
  • Beroepsactiviteiten : naam en adres werkgever, aard van de goederen of diensten die worden gebruikt of geleverd
  • Overeenkomsten en schikkingen : handelsovereenkomsten
    Aequitas-Medical bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld dan wel op grond van de wet is vereist.
    Productinformatie (traceability) en boekhoudkundige gegevens (facturatie) worden bewaard volgens de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen.

Overige gegevens worden niet langer dan één jaar na het aflopen van de contractuele relatie met de klant bewaard of totdat de klant vraagt om deze gegevens aan te passen of te verwijderen.
Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij de gegevens hebben verkregen.

Aequitas-Medical verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Aequitas-Medical verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Aequitas-Medical neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aequitas-Medical.

Hiertoe stuurt u uw verzoek aan de aangestelde functionaris voor gegevensbescherming (DPO) binnen Aequitas-Medical via e-mail aan sigrid.grise@aequitas-medical.be.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij contact met u opnemen via de bij ons gekende contactdata om dit te verifiëren.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.
Aequitas-Medical wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Aequitas-Medical neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Aequitas-Medical via sigrid.grise@aequitas-medical.be.

Aequitas-Medical kan haar privacy statement eenzijdig wijzigen. De laatste versie van onze privacy statement staat altijd op onze website www.aequitas-medical.be.